AGRARISCHE NATUURVERENIGING OOST GRONINGEN

H.S. Akkerbouw B.V. is aangesloten bij Agrarische Natuurvereniging Oost Groningen

ANOG is een vereniging, opgericht in 2003, die zich tot doel heeft gesteld het ondersteunen en ontwikkelen van agrarisch natuurbeheer in Oost Groningen. ANOG werkt vanuit de visie dat ook in gebieden waar de landbouw de dominante economische drager is, een evenwichtige balans moet en kan worden gevonden tussen de agrarische productiefunctie en de betekenis van het gebied voor natuur en omgeving. De vereniging kent een uniek en divers werkgebied, bestaande uit de Veenkoloniën met zijn typerende wijkenstructuur, het Oldambt met zijn weidse graanvelden en Westerwolde met veel wisselende landschapselementen.

Graan

ANOG richt zich met haar activiteiten primair op het behoud en herstel van de leefgebieden van zowel broedende als overwinterende akkervogels in haar werkgebied. In het kader van het provinciale Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer (SNL) volgt ANOG hierin een gecombineerde aanpak van beheer- en inrichtingsmaatregelen voor samenhangende leefgebieden op basis van door Provincie Groningen goedgekeurd collectief beheerplan. De vereniging is door de provincie Groningen benoemd tot gebiedscoördinator collectief agrarisch natuurbeheer voor haar werkgebied. De gebiedscoördinator heeft de coördinatie over het akkervogelgebied. Ze zorgt ervoor dat de provinciale doelstellingen voor agrarisch akkervogelbeheer worden gehaald en heeft dan ook regelmatig overleg met de provincie over de voortgang van het beheer. De gebiedscoördinator heeft ook een adviesrol voor de provincie en de beheerders en adviseert bijvoorbeeld over de stand van zaken van de doelstellingen. De gebiedscoördinator vraagt de agrarische ondernemers in zijn akkervogelgebied of zij willen deelnemen aan het collectief akkervogelbeheer en voor welke beheereenheden (percelen) en beheerpakketten. De gebiedscoördinator stemt dit af op de akkervogel-doelstellingen van het gebied die beschreven staan in het collectief beheerplan en bijbehorende leefgebiedenkaart. De provincie beoordeelt of het collectieve beheerplan aansluit bij de doelstelling uit het natuurbeheerplan en of het past binnen de financiële afspraken.

ANOG doet meer! In samenwerking met verschillende instanties zoals bijvoorbeeld de provincie Groningen, het ministerie van EL&I, Landschapsbeheer Groningen, Werkgroep Grauwe Kiekendief en het Waterschap Hunze en Aa’s probeert de vereniging zelf nieuwe projecten te ontwikkelen ter verbetering van de natuur en landschapswaarden in Oost Groningen.

Bij deze projecten worden de leden actief betrokken door het organiseren van cursussen, veldexcursies en voorlichtingsavonden om zo de kennis te vergroten en te zorgen voor een verdere bewustwording van agrarisch natuurbeheer.

ANOG wordt in al haar activiteiten bijgestaan door BoerenNatuur, de koepelorganisatie van agrarische natuurverenigingen in Groningen, Friesland, Drenthe en Flevoland.

Voor meer informatie over Stichting Veldleeuwerik verwijzen wij u graag door naar de website: www.anog.nl

Meer weten?

Wilt u meer weten over onze diensten of wilt u een werkzaamheden laten uitvoeren? Neem dan contact met ons op!